بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آن در مدارس

عزت نفس و جنسیت متعاقب تاثیر اجتماع بر عزت نفس ، مزلو می افزاید در جامعه ما مردان دارای عزت نفس بالا مجازند که آن را به نحو بسیار آشکارتر و فراوانتری از زنان دارای عزت نفس بالاتر ابراز کنند هینطور برای کودکان نیز فرصت های بسیار اندکی برای ابراز مستقیم عزت نفس سطح بالا داده می شود ، البته


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

عزت نفس

عزت نفس از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است و یکی از موضوعات مهم جنبه های فردی ، اجتماعی و روانشناختی می باشد.

در سالهای 65-1959 فشرده ترین مطالعات درباره عزت نفس صورت گرفته است.(بیابانگرد،10،1372)

موضوع عزت نفس از نظر قدمت ریشه در مباحثی که علماء و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند ، دارد. در طول هزاران سال گذشته ، گزارشات تاریخی ، نظریات فلاسفه و اندیشمندان و شاعران ، براین مطلب گواه دارند که برای انسان هیچ حکم ارزشی مهمتر از داوری وی در مورد خودش نیست. در طول صد سال گذشته نیز  بسیاری از روانشناسان این نظریه را پذیرفته اند که انسان دارای نیاز به عزت نفس است و ارزشیابی شخص از خویشتن قطعی ترین عامل در روند رشد روانی است. (بیابانگرد، 10،1372)

نیاز به عزت نفس فقط از آن انسان است ، به این دلیل که فقط انسان است که درای استعداد نماد سازی و تفکر است. این نیاز در انسان از ابتدای طفولیت تا هنگام مرگ وجود دارد. (بیابانگرد،14،1372)

روانشناسان مختلف نیز بیان داشته اند که افراد با نیاز برای تجربه عزت نفس بالا متولد می شوند به عنوان مثال مازلو اشاره کرده است:« بعد از اینکه وابستگی افراد ارضاء شد، آنها بطور جدی برای ارضای نیازهای مربوط به ارزش و احترام کوشش می کنند» وی اشاره می کند :« همه افراد در اجتماع یک نیاز یا تمایل برای داشتن یک دید مثبت و خوب نسبت به خوشان دارند.»

بنابراین نیاز به عزت نفس یا خود ارزشمندی و احترام به خود از جمله نیازهای طبیعی انسان است. انسان موجودی است اصالتا اجتماعی ، زمانی که نیاز به احترام به خود ارضاء شود. انسان احساس خوشایندی از اعتماد بع نفس و خودارزشمندی ، توانایی ، قابلیت ، لیاقت و کفایت پیدا می کند و وجود خود را در زندگی مفید ، موثر و مولد می یابد.(افروز ، 22،1374)

تعاریف متعددی از عزت نفس به عمل آمده است که به مواردی از آنها اشاره می شود: در فرهنگ لغت وبستر (206،1968) از عزت نفس به عنوان اعتماد و رضایت در خویشتن ، نظر مثبت فرد درباره خود یاد شده است. از نظر ویلیام جیمزعزت به آرزوها و ارزشیابی که آدمی برای خود تصور می نماید اشاره دارد و بطورکلی عزت نفس یا حساس ارزش در فرد توسط توانایی های واقعی فرد و نیرو های بالقوه وی محاسبه می شود. »

از نظر راجرز ،عزت نفس عبارتست از :« ارزیابی و ارزشیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خود و نوعی قضاوت شخص نسبت به ارزشمندی وجود خویش می باشد. این صفت خاصیتی عمومی است و در همه انسانها وجود دارد و یک حالت ثابت و دائمی دارد.»

مازلو از عزت نفس به عنوان یک نیاز یاد کرده و بیان می کند: « همه افراد جامعه ما به یک ارزشمندی ثابت و استوار و معمولا عالی از خودشان ، به احترام به خود یا عزت نفس یا احترام به دیگران تمایل یا نیاز دارند.» (اسلامی نسب،309،1373)

از نظر کوپر اسمیت ، عزت نفس به ارزشیابی فردی نسبت به خود اشاره دارد که بیانگر نگرشی از موافقت و پذیرش یا عدم موافقت نسبت به قابلت ها ، اهمیت ، موفقیت و ارزش خود می باشد که معمولا فرد این ارزشیابی را حفظ می کند. بطور خلاصه ، عزت نفس یک قضاوت شخصی از با ارزش بودن است که از طریق نگرشهایی که فرد راجع به خودش دارد ، نشان داده می شود و یک تجربه فاعلی است که فرد از طریق گزارشهای کلامی و دیگر تجلیات رفتاری ابراز می کند. (کوپر اسمیت،5،1976)

باید توجه داشت که عزت نفس با مفهوم خودپنداره متفاوت است ، هر چند که غالبا این دو مفهوم به یک معنی به کار برده می شود. خود پنداره مجموعه ای از عقاید فرد درباره  خود است که بیشتر بر مبنای توصیف است تا قضاوت، ممکن است بعضی از بخش های خودپنداره خوب یا بد تلقی شود ، ولی بعضی از بخش ها نه خوب تلقی شود و نه بد. اینکه کسی موی سیاه دارد و صدای بمی دارد بخشی از خودپنداره است ولی این خصوصیات نه خوب هستند و نه بد. در حالی که عزت نفس عبارتست از ارزشی که اطلاعات درون خود پنداره ، برای فرد دارد.

باید توجه داشت که که بین عزت نفس و اعتماد به نفس نیز تفاوت وجود دارد. اعتماد به نفس حس عمومی از نظارت خود و محیط است در حالی که عزت نفس بیشتر حس عاطفی از پذیرش خویش و احساسی ارزشمندی است ، عزت نفس برای فرد بسیار کلی تر و اساسی تر است و انعکاسی از خود انگاره فرد است و چیزی نیست که فرد با آن زاده شود ، بنابراین اعتماد به نفس می تواند در عزت نفس نقش داشته باشد اما این دو مترادف نیستند (اسلامی نسب، 48،1373)

بطور کلی می توان گفت:« ارزیابی فرد از خود پنداره خود بر حسب ارزش کلی آن عزت نفس نامیده می شود و به فرد این امکان را می دهد که در رفتار هایش از یک روش بیشتر از روشهای دیگر پیروی نماید و بنابراین تلویحات رفتاری مهمی برای فرد در بر دارد.»(اسلامی نسب ،49،1373)

- عزت نفس و جنسیت

متعاقب تاثیر اجتماع بر عزت نفس ، مزلو می افزاید : در جامعه ما مردان دارای عزت نفس بالا مجازند که آن را به نحو بسیار آشکارتر و فراوانتری از زنان دارای عزت نفس بالاتر ابراز کنند.

هینطور برای کودکان نیز فرصت های بسیار اندکی برای ابراز مستقیم عزت نفس سطح بالا داده می شود ، البته عامل زمان را نباید از نظر دور داشت. از زن معاصر انتظار میرود که عزت نفس سطح بالاتری نسبت به زن صد سال قبل داشته باشد. صرف نظر از منبع تفاوت اگر طرحواره های خود زنان با مردان تفاوت داشته باشد باید انتظار داشت که عزت نفس آنان نیز متفاوت باشد ، برای مردان قسمتی از ارزیابی مثبت از خود و داشتن احساس خوبی در مورد خودشان ، ناشی از برآورده ساختن اهداف متناسب با جنس می باشد یعنی استقلال ، خودمختاری و جدایی بهتر از دیگران بودن و قسمتی از ارزیابی زنان نیز ناشی از حساس بودن ، داشتن ارتباط و کلا وابستگی با دیگران ناشی می شود. از این دیدگاه تفاوت مردان با عزت نفس بالا با مردان دارای عزت نفس پایین در میزان استقلال، جدایی و فردیت یافتن است و تفاوت زنان دارای عزت نفس بالا با زنان دارای عزت نفس پایین در میزان پیوند وداشتن ارتباط با دیگران است.

در تحقیقات دیگر ثابت گردید که نمرات پسران در زمینه های حل مساله ، ثبات هیجانی و عزت نفس از دختران بالاتر بوده و در حالی که دختران در نمرات درسی و ارزشهای مذهبی موفق تر بوده اند. نقش های متفاوت زنان و مردان در جامعه و تعهدات خاص هر کدام ، همچنین تفاوتهای بیولوژیک باعث این گونه تفاوتها می گردد.

 

- اثر بخشی

اثر بخشی یکی از مهمترین مباحثی است که مدتهاست توجه صاحب نظران و مسئولان سازمانها را به خود مشغول کرده است. با وجود مطالعات و تحقیقات فراوان هنوز درباره تعریف اثر بخشی و شاخص های آن ابهاماتی وجود دارد. گروهی از صاحب نظران اثر بخشی را میزان دسترسی و تحقق اهداف می دانند. یعنی همسویی فعالیت ها با اهداف. اثربخشی از بعد فرد و سازمان به گونه ای مختلف تعریف می شود. اثر بخشی سازمانی اغلب مورد توجه محققان و دانشمندان بوده و کمتر به اثر بخشی فرد به عنوان یکی از عوامل موثر در اثر بخشی سازمان توجه می نمایند.

«اثربخشی سیستم را بدون در نظر گرفتن نوع و خصوصیات عملکردهای مدیریت می توان ، توانایی آن سیستم در بقاء ، تطبیق، نگهداری و رشد خود تعریف کرد.» (شیرازی ،280،1373)

درباره اثر بخشی دیدگاه روابط انسانی « اثر بخشی را در برقراری انسجام بین نیروهای انسانی و روحیه می بیند.»

در تعریف دیگری داریم: « اثربخشی فرایندی چرخشی و مداوم است که از طرح برنامه شروع می شود و شامل تمام فعالیت هایی است که هم در جهت دست یابی به اهداف سازمان است و هم تعیین می کند که انجام آنها تا چه اندازه خوب و مطلوب صورت گرفته است. (شیرازی ،7،1373)

برخی از محققان استدلال می کنند که اثر بخشی به عنوان مرکز تمام تحلیلهای سازمانی ، و هدف و توسعه سازمانی می باشد. اما آنچه مسلم است اثر بخشی سازمان در گرو اثر بخشی مدیریت است و میزان اثر بخشی ارتباط مستقیمی با عملکرد مدیر دارد و هنگامی که رفتار مدیر در جهت تحقق هدفها و نتایج مطلوب سازمان باشد می گوییم اثر بخشی تحقق یافته است. همچنین اثر بخشی بر رویکرد کارآفرین توجه دارد. به عبارت دیگر تصمیم درباره اینکه چه کاری را باید انجام داد.

با منبع

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
دانلود طرح تعالی متوسطه سال 97-96
دانلود طرح تعالی متوسطه سال 97-96

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اختلال اضطراب اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اختلال اضطراب اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی

پرسشنامه 43 سوالی هوش هیجانی بار_ان
پرسشنامه 43 سوالی هوش هیجانی بار_ان

مطالعه رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار
مطالعه رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار

عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی
عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی
پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی

دانلود پرسشنامه رغبت میشل گوکلن به صورت ورد
دانلود پرسشنامه رغبت میشل گوکلن به صورت ورد

پرسشنامه آزمون رشد اجتماعی وایلند به صورت ورد
پرسشنامه آزمون رشد اجتماعی وایلند به صورت ورد

مقایسه روش های جدید و قدیم تدریس
مقایسه روش های جدید و قدیم تدریس

دانلود معماری دیکانستراکشن 30 صفحه
دانلود معماری دیکانستراکشن 30 صفحه

پاورپوینت آسیب های روانی دوران کودکی ونوجوانی و خشم در کودکان
پاورپوینت آسیب های روانی دوران کودکی ونوجوانی و خشم در کودکان

پاورپوینت بهداشت روان و اختلالات روانی کودکان،
پاورپوینت بهداشت روان و اختلالات روانی کودکان،

پاورپوینت اصول روانشناسی و اهداف بهداشتی کودک و نوجوان
پاورپوینت اصول روانشناسی و اهداف بهداشتی کودک و نوجوان

تحقیق روانشناسی کودک و نوجوان و درمان اختلالات روحی
تحقیق روانشناسی کودک و نوجوان و درمان اختلالات روحی

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه