بررسی رابطه بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوت دشواری

دانشمندان حرکت شناسی چنین نتیجه گیری کرده اند که سطح اجرا در حرکات تعادلی، ویژه همان حرکات هستند یعنی اینکه تعادل یک قابلیت و توانایی عمومی و کلی نیست بلکه توانایی¬ای ویژه و خاصی است فردی ممکن است در یک حرکت تعادلی اجرای خوبی داشته باشد در حالی که حرکت دیگری را در حد متوسط اجرا کند به همین دلیل دوره و سیر رشد تعادل به بهترین وجه مربوط به کار تعادل


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

کنترل پوسچرال یک اصطلاح کلی است که در توصیف مجموعه پیچیده ای از توانائی­های متعدد استفاده می گردد. یک کنترل پوسچرال مطلوب نه تنها به توانایی حفظ ایستادن معمولی بلکه به حفظ ثبات در زمان بهم خوردن تعادل یا در زمان حرکت دادن فعال یک اندام یا کل بدن مانند عمل دسترسی یا قدم زدن نیاز دارد (95). بر این اساس، کنترل پوسچرال شامل کنترل موقعیت بدن در فضا برای حفظ تعادل و جهت گیری پوسچرال است. جهت گیری به معنای توانایی حفظ رابطه مناسب بین قسمت های مختلف بدن و محیط برای انجام یک کار است و در واقع راستای فعالی از تنه و سر را در رابطه با جاذبه، سطح اتکاء، محیط بینایی و منابع درونی درگیر می سازد (30).

تعادل پوسچرال نیز هماهنگی راهبردهای حرکتی را در ثابت نگه داشتن مرکز ثقل بدن، هم در طول آشفتگی های خودبخودی ثبات و هم آشفتگی هایی که از خارج بر ثبات وارد می شود، درگیر می سازد (69). حفظ و کنترل بدن، یا در وضعیت پویا (تعادل دینامیک) یا وضعیت ایستا (تعادل استاتیک) است (30). کنترل پوسچرال یا تعادل از دید ایستایی، به عنوان توانایی در حفظ سطح اتکاء با کمترین حرکت و از دید پویایی، به عنوان توانایی در انجام یک تکلیف همراه با حفظ وضعیت پایدار می باشد (38). یک سیستم پایدار سیستمی است که حرکت آن حتی در زمانی که دچار تلاطم می شود از مسیر مطلوب خارج نگردد. یک جسم زمانی پایدار است که مرکز ثقل  (COM)روی

سطح اتکاء آن باقی بماند (30).

سه عامل مربوط به اصول تعادل عبارتند از: 1- مر کز ثقل 2- خط ثقل 3- سطح اتکاء (BOS).

- در هر شیء یک مرکز ثقل وجود دارد. در اشکال هندسی این عامل دقیقاً در مرکز شیء واقع است و در اشیاء متقارن مانند بدن انسان مرکز ثقل در خلال حرکت بطور مداوم تغییر می کند. مرکز ثقل بدن ما در جهت حرکت یا وزن اضافی نیز جابجا می شود. مرکز ثقل یک کودک ایستاده در حالت مستقیم تقریباٌ در بالای کمر بین جلو و عقب بالاتنه است (14).

فعالیت­هایی که در آن مرکز ثقل در یک وضعیت پایدار باقی می ماند نظیر ایستادن روی یک پا یا بالانس روی سر، به عنوان فعالیت­های تعادلی ایستا شناخته می گردند. چنانچه مرکز ثقل دائماٌ جابجا شود مانند طناب بازی، راه رفتن یا غلت جلو، این فعالیت­ها حرکات تعادلی پویا می باشد (14).

- خط ثقل یک خط فرضی است که بطور عمودی از مرکز ثقل به مرکز زمین رسم می گردد. رابطه درونی مرکز ثقل و خط ثقل با سطح اتکاء درجه استواری بدن را تعیین می کند (14).

- سطح اتکاء بخشی از بدن بوده که در تماس با سطح حمایتی قرار می گیرد. چنانچه خط ثقل در محدوده سطح اتکاء قرار گیرد بدن در تعادل خواهد بود و چنانچه خارج از آن قرار گرفت تعادل به هم خواهد خورد. هرچه سطح اتکاء عریض تر باشد استواری نیز بیشتر است. همان گونه که می توان دریافت استواری با دو پا بیش از یک پا است. فردی که با وضعیت پاهای نزدیک به هم ایستاده، برای به هم خوردن تعادل بسیار مستعدتر است نسبت به فردی که با وضعیت پاهای اندکی باز ایستاده است. هرچه مرکز ثقل به مرکز سطح اتکاء نزدیک تر باشد استواری نیز بیشتر است. وضعیت پا به منظور افزایش سطح اتکاء در جهت حرکت منجر به افزایش استواری می گردد. این اصل با وضعیت پای دونده ای که برای توقف تلاش می کند و یا دریافت کننده ای که سعی در دریافت و کنترل یک شیء سنگین دارد نمایان می شود (14).

 فهرست:

عنوان 

فصل اول : طرح تحقیق

  مقدمه

  بیان مسأله

  ضرورت و اهمیت تحقیق

  اهداف تحقیق

  هدف کلی

  اهداف اختصاصی

  فرضیه های تحقیق

  پیش فرض های تحقیق

  محدودیت های تحقیق

  نحوه رعایت نکات اخلاقی

  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی

فصل دوم : پیشینه تحقیق

  مقدمه

  مبانی نظری تحقیق

  کنترل پوسچرال

  سیستم های کنترل پوسچر

  کنترل حرکتی وضعیت ایستا

  راست قرار گرفتن بدن

  تون عضلانی

  تون پوسچرال

  محدوده تعادل در زمان ایستادن

  راهبردهای فعال

  تعادل قدامی خلفی

  راهبرد لگن

  راهبرد گام برداشتن

  تعادل داخلی خارجی

  سازگاری راهبرد حرکتی

  بیومکانیک های تعادل

  فیزیولوژی تعادل

  سیستم بینایی و کنترل تعادل

  سیستم دهلیزی و تعادل

  سیستم حس عمقی و تعادل

  نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل

  تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل

  تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن

  رابطه تعادل و دشواری تکلیف

  تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی

  ارزیابی ترکیب بدنی

  شاخص توده بدن

  درصد چربی

  تیپ بدنی

  فربه پیکری

  عضلانی پیکری

  لاغر پیکری

  ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل

  ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران

  تحقیقات انجام شده در داخل کشور

  تحقیقات انجام شده در خارج کشور

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  مقدمه

  نوع تحقیق

  جامعه آماری

  نمونه آماری

  متغیرهای تحقیق

  جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی

  جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا

  دستکاری دشواری تکلیف

  روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق

 روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

 مقدمه

  بررسی توصیفی داده ها

  آزمون فرضیه های پژوهش

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  مقدمه

 خلاصه تحقیق

  تفسیر نتایج

  نتیجه گیری

  پیشنهادهای برخاسته از تحقیق

 پیشنهادهای آتی برای محققین

فهرست منابع

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
تحقیق در مورد تغذیه ورزشكاران و تأمین انرژی
تحقیق در مورد تغذیه ورزشكاران و تأمین انرژی

پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین
پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین

پاورپوینت پاسخ به وررزش استقامتی (سیستم قلبی عروقی)
پاورپوینت پاسخ به وررزش استقامتی (سیستم قلبی عروقی)

پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش
پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش

پاورپوینت محاسبه انرژی مصرفی هنگام استراحت ، اجرای فعالیت های زیر بیشینه و بیشینه در دوران رشد
پاورپوینت محاسبه انرژی مصرفی هنگام استراحت ، اجرای فعالیت های زیر بیشینه و بیشینه در دوران رشد

پاورپوینت تغذیه غواصان ویژه درس تغذیه ورزشی
پاورپوینت تغذیه غواصان ویژه درس تغذیه ورزشی

پاورپوینت تغذیه مناسب برای ورزش شنا
پاورپوینت تغذیه مناسب برای ورزش شنا

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی سرعت و اسپک والیبال
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی سرعت و اسپک والیبال

بررسی اصول حرکت درمانی
بررسی اصول حرکت درمانی

توان بی هوازی ناجیان غریق
توان بی هوازی ناجیان غریق

رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرك مربی گری
رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرك مربی گری

رورزش وتاثیرات آن بر سلامتی
رورزش وتاثیرات آن بر سلامتی

ناهنجاری‌ها و اختلالات بد شكلی بدنی
ناهنجاری‌ها و اختلالات بد شكلی بدنی

روانشناسی ورزش
روانشناسی ورزش

ورزش واهیت ان در اسلام
ورزش واهیت ان در اسلام

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه