تحقیق عوامل موثربر رفتار مصرف كنندگان صنعت گلابگیری درتهران بر اساس مدل (رفتاربرنامه ریزی شده) آیزن

عوامل موثربر رفتار مصرف كنندگان صنعت گلابگیری درتهران بر اساس مدل (رفتاربرنامه ریزی شده) آیزن


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

فایل word  می باشد

بخشی از متن :

در سال های اخیر الگوهای متعددی در زمینه رفتار مصرف کننده و بخصوص پیرامون مطالعه رفتاری عوامل مؤثر در تصمیم گیری در فراگرد خرید کالا یا خدمات‘ بوسیله صاحب نظران علم بازاریابی ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل معروف رفتار برنامه ریزی شده می باشد. این مدل در سطح وسیعی مورد قبول پژوهشگران دانش بازاریابی قرار گرفته، در عین حال مورد انتقاد بعضی از محققین صاحب نام نیز واقع گشته است.هدف از پژوهش حاضر بررسی  بررسی عوامل موثربر رفتار مصرف كنندگان صنعت گلابگیری درتهران بر اساس مدل (رفتاربرنامه ریزی شده) است بدین منظور. 200 پرسشنامه  دربین  جامعه آماری که ازمصرف كنندگان شهر تهران بودند و بصورت خوشه ای و تصادفی  انتخاب شده بودند  پخش شد.این تحقیق از نظر نحوه گرد آوری داده ها پیمایشی اجتماعی  و از لحاظ هدف کاربردی است.همچنین پژوهش ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻦ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺮوری، ﻧﻈﺮﯾﻪ رفتار مصرف کننده، ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ آن در صنعت گلابگیری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨـﺪ، ﺑـﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ رﻓﺘـﺎر مصرف کنندگان در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که نگرش ،هنجار ذهنی،برداشت از كنترل ،رفتاری و قصد بر رفتار مصرف كننده صنعت گلابگیری تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها: رفتار مصرف کننده، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، صنعت گلابگیری

 

مقدمه

رفتار مصرف کننده به مطالعه کلیه فرایندهای انتخاب و، استفاده ، کنارگذاری محصولات، خدمات، تجارب و ایده ها توسط افراد، گروهها و سازمانها به منظور ارضای نیازها و نیز بررسی تأثیرات این فرایندها بر مشتری و جامعه می­پردازد (هاوکینز و دیگران، 1385). داشتن درک صحیح از مصرف کنندگان و فرایند مصرف،مزیت های متعددی را در بر دارد.این مزیت ها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم گیری،تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل مصرف کنندگان،کمک به قانون گذاری و تنظیم کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت کمک به مصرف کنندگان در جهت تصمیم گیری بهتر می باشد.به علاوه مطالعه رفتار مصرف کننده می تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می دهند،به ما کمک نمایند. (موون، و مینور،1386) تصمیم گیری مصرف کننده به عنوان فرایندهایی شامل شناخت مساله،جستجوی راه حل ها،ارزیابی بدیل ها،انتخاب از میان گزینه ها و ارزیابی نتایج انتخاب تعریف می شود(Wansin,1998) بازاریابی موفق با درک چرایی  و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می  شود.(ونوس،روستا،ابراهیمی،1383) زیرا رفتار مصرف کنندگان پدیده ظریفی بوده وهمواره واضح و آشکار نیست، لذا عملکرد آنها بعنوان مصرف کننده،بسیاری اوقات قابل پیش بینی نبوده  و حتی قابل تشریح هم نیست . افراد با مشاهده رفتار خریدهای خود به تجربیات زیادی در این زمینه می رسند، اما علیرغم این، همه افراد بینش زیادی در مورد رفتار خود ندارند وبه عنوان مصرف کننده ، بیشتر آنها از عوامل خارجی موثر خرید و همین طور فرایندهای درونی خودشان که به تصمیم خرید منجر می شود،آگاهی ندارند (صمدی،1382) از این رو رفتار مصرف کننده شامل فرایند های روانی و اجتماعی گوناگونی  است که قبل وبعد از فعالیتهای مربوط به خرید و مصرف وجود دارد .(ونوس،روستا،ابراهیمی،1383). درمجموع می توان مشتریان را به دو دسته تقسیم کرد: مشتریان خارجی و داخلی. مشتریان خارجی در بیرون از سازمان بوده، محصولات و یا خدمات آن را می خرند. در برابر مشتریان خارجی، هر سازمانی تعدادی مشتری داخلی نیز دارد که به اندازه مشتریان خارجی مهم هستند. درتمام مراحل عملیات و فرایندهای سازمان همواره یک مشتری داخلی وجود دارد که محصول یا خدمتی را دریافت می‌کند و درعوض محصول یا خدمتی را ارائه می دهد.( جعفری، فهیمی،1379) موسسات باید بدانند که تشخیص رفتار مصرف کنندگان هرگز کار آسانی نبوده ولی علیرغم این مساله،درک صحیح رفتار مصرف کننده و رفع به موقع و بهینه خواسته و نیاز آنان نیز،وظیفه اصلی و اساسی مدیران بازاریابی می باشد.(الوداری،1384).ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺒﻮه ﺑﻮد. اﻣﺎ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻣﺸﺘﺮی و رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ در رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺼﺮف اﺳﺖ (محمدیان،22:1388).

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
اصول و روشهای کشت بافت گیاهی
اصول و روشهای کشت بافت گیاهی

گیاهشناسی زیره سبز
گیاهشناسی زیره سبز

مشكلات تولید پسته در ایران
مشكلات تولید پسته در ایران

تحقیق شناخت علفهای هرز و راه های مقابله با آنها،
تحقیق شناخت علفهای هرز و راه های مقابله با آنها،

پاورپوینت علفهای هرز و راه های مقابله با آنها
پاورپوینت علفهای هرز و راه های مقابله با آنها

پاورپوینت درختان سردسیر و موار استفاده آنها در فضای شهر
پاورپوینت درختان سردسیر و موار استفاده آنها در فضای شهر

پاورپوینت انواع روش تولید عرقیات گیاهی
پاورپوینت انواع روش تولید عرقیات گیاهی

مقاله صفر تا صد خرد کردن , بسته بندی , بازاریابی قند و شکر در قالب مشاغل خانگی (کارگاه کوچک)
مقاله صفر تا صد خرد کردن ,  بسته بندی ,  بازاریابی  قند و شکر در قالب مشاغل خانگی (کارگاه کوچک)

آموزش صفر تا صد پرورش مرغ گوشتی ۱۰۰۰ قطعه ای (همراه با فیلم آموزشی)
آموزش صفر تا صد  پرورش مرغ گوشتی ۱۰۰۰ قطعه ای  (همراه با فیلم آموزشی)

بررسی تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی
بررسی تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

اصلاح آلودگی سلنیوم در خاك
اصلاح آلودگی سلنیوم در خاك

دانلود پاورپوینت باهاوس مدرسه ای که یک سبک معماری شد
دانلود پاورپوینت باهاوس مدرسه ای که یک سبک معماری شد

استاندارهای علامت و نشانه SMV برای وسائل نقلیه و ادوات كشاورزی كندرو
استاندارهای علامت و نشانه SMV برای وسائل نقلیه و ادوات كشاورزی كندرو

دانلود مقاله آفت سرخرطومی برگ یونجه
دانلود مقاله آفت سرخرطومی برگ یونجه

دانلود مقاله اقتصاد آب در كشاورزی
دانلود مقاله اقتصاد آب در كشاورزی

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه