بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع

شبكه های قدرت شبكه های وسیعی هستند كه به دلایل گوناگون همواره احتمال بروز اغتشاش درآنها وجود دارد از طرف دیگر مصرف كنندگان انرژی الكتریكی درمحدودة خاصی از كیفیت توان قادربه عملكرد مناسب هستند برای ارزیابی كیفیت توان و انجام تدابیری جهت بهبود آن لازم است تا شناخت كافی از اغتشاشاتی كه موجب كاهش كیفیت توان می شود وجود داشته باشد برای این منظوراغتش


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

      شبكه های قدرت شبكه های وسیعی هستند كه به دلایل گوناگون همواره احتمال بروز اغتشاش درآنها وجود دارد . از طرف دیگر مصرف كنندگان انرژی الكتریكی درمحدودة خاصی از كیفیت توان قادربه عملكرد مناسب هستند . برای ارزیابی كیفیت توان و انجام تدابیری جهت بهبود آن لازم است تا شناخت كافی از اغتشاشاتی كه موجب كاهش كیفیت توان می شود وجود داشته باشد . برای این منظوراغتشاشات به گروههای مختلف كه هر كدام دارای ویژگیهای خاص خود هستند طبقه بندی می شوند و برای هر یك از آنها طبق استاندارد محدودیت هایی وضع می شود . این محدودیت ها در جهت نگاهداشتن كیفیت توان در حد قابل قبول برای مصرف كنندگان می باشد . برای حفظ این محدودیتها، نظارت پیوسته برکیفیت توان باید صورت گیرد.در نتیجة این نظارت، اغتشاشات، نقایص و مشكلات توان تشخیص داده شده و راه برای بهبود كیفیت توان باز می شود.در این فصل به شناخت اغتشاشات وپدیده های مربوط به کیفیت توان پرداخته می شود.

 

اصطلاحات وتعاریف 

کیفیت توان(power quality): تغییرات خصوصیات ومشخصات انرژی الکتریکی رانشان می دهد وکیفیت مناسب توان نشان دهنده وضعیت مناسب تغییرات یا اعوجاج ویا اغتشاش در کمیت های ولتاژ جریان و فرکانس بوده که خرابی و یا عملکرد نادرست تجهیزات شبکه و مشترکین را به دنبال نخواهد داشت.                                                                                                        

گذرا: پدیده یا کمیتی که بین دو شرایط ماندگار شبکه ودر فاصله زمانی کوتاه اتفاق می افتد.

افتادگی ولتاژ((voltage sag :کاهش در مقدار موثر ولتاژ در فرکانس نامی ، به اندازه 10تا9درصد وبرای مدت زمان (بین 10میلی ثانیه)تا یک دقیقه.

برآمدگی ولتاژ( : (voltage swellافزایش در مقدار موثر ولتاژ در فرکانس نامی به میزان بیش از10در صدمقدار نامی وبرای مدت زمان بین (10میلی ثانیه)تا یک دقیقه.

نوسان ولتاژ(فلیکر) ((voltage fluctuation : تاثیر زود گذری که یک منبع روشنایی روی یک حس بینایی انسان گذاشته ، در حالی که طیف فرکانسی با شدت آن تغییر می کند.

هارمونیک : مولفه فرکانسی با مرتبه بزرگتر از یک در سری فوریه یک کمیت متناوب.

هارمونیک میانی: مولفه فرکانسی یک کمیت متناوب که فرکانس آن ضریب صحیحی از فرکانس مولفه اصلی موج نمی باشد.

هارمونیک غیر مشخصه: هارمونیک هایی هستند که تجهیزات تولید کننده هارمونیک ، بخصوص یکسو کننده ها در طول کار عادی خود تولید می نمایدولی ممکن است در اثر عدم تقارن یا تعادل سیستم برق ویا به علت اشکالات یکسو کننده ها تولید گردند.

نقطه اتصال مشترک   : نقطه اتصال مشترک به شبکه برق.

شاخص کوتاه مدت فلیکر : به میزان شدت فلیکر در یک دوره زمانی 10دقیقه ای گفته می شود.وقتی برابر یک است ،میزان فلیکر در آستانه آزار دهی چشم انسان می باشد.

شاخص بلند مدت فلیکر : به میزان شدت فلیکر در یک دوره زمانی 2ساعته گفته می شود.

درصد عدم تعادل ولتاژ: نسبت درصد مقدار مولفه صفر یا منفی ولتاژبه مقدار مولفه توالی مثبت آن.

اعوجاج هارمونیکی کل(THD): نسبت مقدار موثر محتوای هارمونیکی ولتاژ به مقدار موثر مولفه فرکانس اصلی ولتاژ برحسب درصدی از مولفه اصلی آن.

شرکت برق: شرکت های منطقه ای ، شرکت های توزیع نیروی برق یاهرشرکتی که به کار تولید، انتقال وتوزیع نیرو یا بخشی از این امور اشتغال داشته وبرق متقاضی را تامین می نماید.

مشترک: شخص حقیقی یا حقوقی است که انشعاب یا انشعابات مورد در خواست او طبق مقررات باشد.

 2-1 پدیده های مهم وموثر در کیفیت توان

2-1-1 نوسان ولتاژ(فلیکر):

     نوسانات ولتاژ در شبكه‌های توزیع در حالت‌های گذرا ناشی از دو عامل ذیل می‌باشد :

1ـ نوسانات ولتاژ ناشی از راه‌اندازی تجهیزات خاص موجود در كارخانجات، كارگاه‌ها یا منازل (نظیر موتورها و كوره‌های القایی) كه باعث سوسوزدن لامپ (Lamp flicker) می‌شود.

2ـ نوسانات ولتاژ ناشی از اشكالات و خطاهای گذرا در شبكه.

      وقتی بارهای مختلف توسط مشتركین برق به مدار وارد و یا از آن خارج می‌شوند، تغییر ولتاژ در شبكه توزیع خواهیم داشت، اما اولاً این تغییرات معمولاً كوچك و بسیار آرام می‌باشند و بنابراین قابل توجه نیستند، در ثانی توسط تنظیم كننده‌های مناسب می‌توان این تغییرات را جبران نمود. اما تجهیزات و وسایل برقی نظیر موتورهای بزرگ، دستگاه‌های جوش و كوره‌ها كه به صورت تكی و یا جمعی وارد شبكه می‌شوند باعث ایجاد نوساناتی در ولتاژ می‌شوند، چون با ورود آنها به شبكه، جریان مصرفی تغییرات سریع می‌شود، كه این خود سبب ایجاد نوسان در ولتاژ مصرف كنندگان مجاور می‌گردد. امر نوسانات ولتاژ را می‌توان در كم و یا زیاد شدن و سوسوزدن نور لامپ‌های رشته‌ای ملاحظه كرد . نوسانات ولتاژ را به خاطر اثر مشهودی كه روی لامپ‌های روشنایی دارد «فلیكر» (Voltage Flicker) و یا «لامپ فلیكر» (Lamp Flicker) هم می‌نامند.

    پدیده فلیكر را می‌توان به دو دسته كلی تقسیم‌بندی نمود:

«دوره‌ای» (Cycle Flicker) و «غیر دوره‌ای» (Non cycle Flicker)

فلیكر دوره‌ای، نوسانات ولتاژ پریودی كه ناشی از عملكرد یك كمپرسور یا یك كوره الكتریكی است.

 فلیكر غیر دوره‌ای، نوسانات ولتاژ، گاه و بیگاه، ناشی از راه‌اندازی یك موتور الكتریكی بزرگ یا شروع به كار یك دستگاه جوش است.

 

پیشگفتار1

فصل اول: مفاهیم وتعاریف کیفیت توان2

مقدمه3

1-1کلیات4

1-2تعریف کیفیت توان5

1-3کیفیت توان –کیفیت ولتاژ8

1-4دلایل توجه به مسائل کیفیت توان9

 فصل دوم:پدیده های کیفیت توان11

مقدمه12

اصطلاحات وتعاریف13

2-1پدیده های مهم وموثر درکیفیت توان14

2-1-1نوسان ولتاژ(فلیکر)15

 -منابع ایجاد کننده فلیکر15

 -اثرات نوسان ولتاژ(فلیکر)16

2-1-2هارمونیک ها17

 -منابع تولید هارمونیک17

 -اثرات اعوجاج هارمونیکی18

2-1-3هارمونیک میانی19

 -منابع اصلی ایجاد هارمونیک میانی19

2-1-4عدم تعدل ولتاژ20

- منشا اصلی ایجاد عدم تعادل ولتاژ20

- اثرات مربوط به عدم تعادل ولتاژ20

2-1-5تغییرات بلند مدت ولتاژ21

 2-1-5-1اضافه ولتاژبلند مدت21

- علل اضافه ولتاژبلند مدت21

  -  اثرات مربوط به اضافه ولتاژ بلند مدت21

2-1-5-2کاهش ولتاژبلند مدت22

  -علل کاهش ولتاژ بلند مدت22

 -اثرات مربوط به کاهش ولتاژبلند مدت22

2-1-5-3قطعی های بلند مدت22

- عواملی که باعث قطعی ها می شود 22

2-1-6تغییرات کوتاه مدت ولتاژ23

2-1-6-1 برآمدگی ولتاژ23

 

- عواملی که سبب ایجاد برآمدگی ولتاژمی شود23

 -اثرات مربوط به برآمدگی ولتاژ23

2-1-6-2کمبود ولتاژ24

 -عوامل ایجاد کمبود ولتاژ24

 -اثرات مربوط به کمبود ولتاژ24

2-1-6-3قطعی های کوتاه مدت25

 -عواملی که باعث قطعی ها می شود25

2-1-7تغییرات فرکانس25

2-1-8حالات گذرا25

 -اثرات مربوط به حالات گذرا27

فصل سوم:حدود مجاز پدیده های کیفیت توان28

مقدمه29

3-1حدود مجاز پدیده های کیفیت توان30

 3-1-1نوسان ولتاژ30

3-1-2هارمونیک ها30

3-1-3هارمونیک میانی31

3-1-4عدم تعادل ولتاژ31

3-1-5تغییرات بلند مدت ولتاژ31

 3-1-6افتادگی ولتاژ32

3-1-7تغییرات فرکانس33

3-1-8پدیده های گذرا33

3-2پدیده های کیفیت توان ومواردی که باید توسط مشترکین رعایت گردد34

3-2-1حدود مجاز ترزیق فلیکر34

3-2-1-1کلیات34

3-2-1-2حدود مجاز فلیکر برای مشترکین با دیماند بیش از 50کیلو وات متصل به شینه فشار ضعیف 34

3-2-1-3حدود مجاز فلیکر برای مشترکین متصل به شینه فشار متوسط35

 3-2-1-4حدود مجازفلیکر برای دستگاه های متصل به شینه فشار قوی38

3-2-2حدود مجاز هارمونیک برای هر مشترک39

3-2-2-1اعوجاج هارمونیکی در شرایط گذرا43

3-2-2-2روش ارزیابی مشترکین جدید تولید کننده هارمونیک44

3-2-3حد مجاز عدم تعادل جریان برای هر مشترک44

 

فصل چهارم:راهکارهای بهبود کیفیت توان46

مقدمه47

کلیات48

4-1راهکارهای مقابله با فلیکر48

4-2 راهکارهای مقابله با هارمونیک53

4-3راهکارهای مقابله با عدم تعادل57

4-4راهکار های مقابله با کاهش وافزایش ولتاژ59

4-5 راهکار های مقابله با افتادگی(فلش) و برآمدگی ولتاژ61

 

4-6 راهکارهای مقابله با حالات گذرا70

4-7راهکار های مقابله با قطعی ها73

منابع 74

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق
روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق

پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)
پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)

بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال
بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال

پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل ولتاژ و جریان
پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل  ولتاژ و جریان

شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics
شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics

بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع
بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع

بررسی جبران ساز svc
بررسی جبران ساز svc

کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG
کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG

روش های مدلسازی و کنترل STATCOM
روش های مدلسازی و کنترل  STATCOM

مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری
مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری

کنترل دمای کوره با میکروکنترلر
کنترل دمای کوره با میکروکنترلر

شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای
شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای

رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال
رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال

بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو
بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو

بررسی عملکرد شبکه های PFN در مدار راه انداز مگنترون
بررسی عملکرد شبکه های PFN در مدار راه انداز مگنترون

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه