شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics

سطح ایزولاسیون به عنوان یكی از پارامترهای مهم در طراحی شبكه مطرح می‌باشد و ارتباط مستقیمی با اضافه ولتاژهای موجود در شبكه دارد افزایش ولتاژ از مقدار نامی خود، به اضافه ولتاژ در شبكه موسوم می‌باشد از آنجائیكه ظهور اضافه ولتاژ در شبكه اجتناب‌ناپذیر است، لذا احتمال بروز قوس در ایزولاسیون و ماده ایزوله در شبكه همراه وجود دارد كاهش درصد ب


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

سطح ایزولاسیون به عنوان یكی از پارامترهای مهم در طراحی شبكه مطرح می‌باشد و ارتباط مستقیمی با اضافه ولتاژهای موجود در شبكه دارد

    افزایش ولتاژ از مقدار نامی خود، به اضافه ولتاژ در شبكه موسوم می‌باشد از آنجائیكه ظهور اضافه ولتاژ در شبكه اجتناب‌ناپذیر است، لذا احتمال بروز قوس در ایزولاسیون و ماده ایزوله در شبكه همراه وجود دارد

    كاهش درصد بروز قوس‌ها و اتصالی‌ها مستلزم شناخت كامل اضافه ولتاژها، انواع مختلف آنها، شرایط ایجاد و پدید آمدن آنها و همچنین نحوه تاثیر آنها در ایزولاسیون شبكه می‌باشد و در صورت برخورداری از چنین شناختی، انتخاب مشخصات مناسب شبكه و تجهیزات موجود در آن امكان‌ پذیر می‌گردد

 

2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه:

    كلیه اضافه ولتاژهای ظاهر شده در شبكه بر حسب شكل و یا منبع بروز خود، تقسیم‌بندی می‌شوند كه می‌توان آنها را به شرح زیر تقسیم‌بندی نمود:

2-2-1- اضافه ولتاژهای صاعقه

2-2-2- اضافه ولتاژهای كلیدزنی

2-2-3- اضافه ولتاژهای موقتی

كه با توجه به عامل بوجود آورنده نیز به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند

    بر اساس این تقسیم‌بندی اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه به اضافه ولتاژ خارجی و دو نوع دیگر به اضافه ولتاژهای داخلی موسوم می‌باشد

 2-2-1- اضافه ولتاژ‌های صاعقه

    در پی تخلیه جوی الكتریكی بر قسمتهای مختلف شبكه، بارهای الكتریكی انباشته در ابرها و فصل از طریق كانال یونیزه تشكیل شده در فضا بصورت قوس مرئی رعد و برق در قسمتهای مختلف شبكه تخلیه گشته ، اصطلاحاً به تخلیة جوی الكتریكی موسوم می‌باشد تخلیه بارهای الكتریكی جوی، موجبات افزایش ولتاژ را به طور لحظه‌ای در محل تخلیه فراهم ساخته، ولتاژ موجی با سرعت نور در طول هادی‌های فاز منتشر می‌شود و اضافه ولتاژهای تخلیه جوی را در شبكه پدید می‌آورد

شكل (2-1) : انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه

اضافه ولتاژهای موجی رعد و برق حداكثر سرعت افزایش را در میان انواع مختلف اضافه ولتاژهای موجی دارا می‌باشند سرعت افزایش آنها در حدود 5000-500 كیلوولت بر میكروثانیه متغیر می‌باشد

 

2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه

اضافه ولتاژهای صاعقه می‌توانند با یك موج صاعقه استاندارد  50/2 –1 مطابق شكل زیر مدل شوند به عبارت دیگر این دسته امواج غیر پریودیكی دارای زمان پیشانی حدود یك و نیم میكروثانیه و زمان پشت موج در حدود چند ده میكرو ثانیه هستند با توجه به شیب پیشانی این دسته اضافه‌ ولتاژها 

اضافه ولتاژهای صاعقه می‌توانند با یك موج صاعقه استاندارد  50/2 –1 مطابق شكل زیر مدل شوند به عبارت دیگر این دسته امواج غیر پریودیكی دارای زمان پیشانی حدود یك و نیم میكروثانیه و زمان پشت موج در حدود چند ده میكرو ثانیه هستند با توجه به شیب پیشانی این دسته اضافه‌ ولتاژها، تنش بیشتری روی عایق بندی طولی پیچكهای اندوكتیو اعمال می‌كنند و به دلیل زمان كوتاهتر، عموماً تنش قابل برای عایق‌بندی در مقایسه با امواج كلید‌زنی با دامنه یكسان قدری بیشتر
خواهد بود میزان تنش تحمل شده بستگی به نوع عایق خواهد داشت

 

شكل (2-2) : موج استاندارد صاعقه

2-2-2- اضافه ولتاژهای كلید زنی (قطع و وصل)

    اضافه ولتاژهای قطع و وصل به صورت موج در شبكه ظاهر گردیده و از نظر شكل و تغییرات لحظه‌ای خود،‌كاملاً مشابه اضافه ولتاژهای موجی تخلیه جوی می‌باشند تفاوت عمده در زمان پیشانی و زمان استهلاك یا كاهش دامنه موج بوده، سرعت افزایش دامنه ولتاژهای موجی قطع و وصل به حدود چند كیلوولت بر میكروثانیه بالغ می‌گردد چون این اضافه ولتاژها از عوامل و تجهیزات داخلی شبكه ناشی می‌گردند لذا به اضافه ولتاژهای داخلی موسوم می‌باشند اضافه ولتاژهای موجی قطع و وصل در پی قطع و وصل كلیدها و رژیم گذرای ظاهر شده در آنان نتیجه شده در آنان نتیجه گردیده، لذا اضافه ولتاژهای گذرا نیز نامیده می‌شوند

    بدین ترتیب منبع بروز این اضافه ولتاژها، رژیم گذرای ظاهر شده در شبكه بوده و خصوصیات اضافه ولتاژها بستگی كامل به كمیات، مشخصات الكتریكی شبكه و رژیم‌های گذرای آنان خواهد داشت دامنه موجهای اضافه ولتاژ قطع و وصل به مشخصات شبكه، مشخصات كلید، نوع دستگاههای مورد قطع و وصل بستگی دارد مهمترین عامل در افزایش دامنه موجها، ولتاژ اسمی شبكه می‌باشد در ولتاژهای پایین این موجها محدود بوده و از حدود ایزولاسیون پیش‌بینی شده شبكه تجاوز نمی‌نمایند

    دامنه اضافه ولتاژهای گذرای قطع و وصل و احتمال بروز آنها در ولتاژهای اسمی پایین بسیار محدود بوده، بطوریكه هیچگونه پیش بینی را جهت كاهش آنها ایجاب نمی‌نماید

 

فصل اول: مقدمه                                                                                     

1-1-   كلیات1     

1-2-   هدف1

فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها           

2-1- مقدمه2

2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه2

      2-2-1- اضافه ولتاژهای صاعقه3

    2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه4

     2-2-2- اضافه ولتاژهای كلید زنی (قطع و وصل)5

    2-2-2-1- موج استاندارد قطع و وصل یا كلید‌زنی6

    2-2-2-2- علل بروز اضافه ولتاژهای كلیدزنی7

       2-2-2-2-1- اضافه‌ ولتاژهای ناشی از كلید‌زنی جریان‌های سلفی و خازنی7

       2-2-2-2-2- اضافه ولتاژهای كلیدزنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار7

2-2-3- اضافه ولتاژهای موقت8

2-2-3-1- مقدمه8

    2-2-3-2- خطاهای زمین9

    2-2-3-3- تغییرات ناگهانی بار10

    2-2-3-4- اثر فرانتی12

    2-2-3-5- تشدید در شبكه13

    2-2-3-6- تشدید در خطوط موازی15

فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها         

3-1- مقدمه16

3-2- برقگیرهای اكسید روی16

    3-2-1- ساختمان مقاومتهای غیر خطی17

    3-2-2- منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها17

    3-2-3- پایداری حرارتی، اختلال حرارتی19

    3-2-4- تعاریف و مشخصات برقگیرهای اكسید روی21

      3-2-4-1- ولتاژ نامی21

      3-2-4-2- مقدار حقیقی ولتاژ بهره‌برداری24

      3-3-4-3- حداكثر ولتاژ كار دائم24

      3-3-4-4- فركانس نامی24

      3-2-4-5- ولتاژ تخلیه25

      3-2-4-6- مشخصه حفاظتی برقگیر25

      3-2-4-7- نسبت حفاظتی26

      3-2-4-8- حاشیه حفاظتی26

      3-2-4-9- جریان مبنای برقگیر    27

      3-2-4-10- ولتاژ مرجع27

      3-2-4-11- جریان دائم برقگیر27

      3-2-4-12- جریان تخلیه نامی برقگیر27

      3-2-4-13- قابلیت تحمل انرژی28

      3-2-4-14- كلاس تخلیه برقگیر28

3-2-5- انتخاب برقگیرها29

3-2-5-1- انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ كار دائم برقگیر29

فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اكسید روی

4-1- مقدمه31

4-2- اشكالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر31

4-3- پایین بودن كیفیت قرص‌های وریستور34

4-4- پیرشدن قرص‌های اكسید روی تحت ولتاژ 1نامی در طول زمان35

4-5- نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اكسید روی36

4-6- عدم كیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها38

4-7- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبكه39

    4-7-1- پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل39

    4-7-2- پایین‌بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV41

4-8- اشكالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر41

    4-8-1- وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر41

    4-8-2- آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر41

    4-8-3- اكسید شدن و خرابی كنتاكتهای مدارات خارجی برقگیر42

 

فصل5-     معرفی نرم افزارشبیه سازیComsol Multiphysics

 

5-1- مقدمه 43

5-2- comsol multiphysics44

5-3- محیط نرم افزار comsol multiphysics45

 

فصل6-   شبیه سازی برقگیرZNO در محیط نرم افزارComsol Multiphysics

7-1- مقدمه 47

7-2- پارامترهای برقگیر48

 7-2-1- جنس مواد تشکیل دهنده برقگیر zno48

7-2-2- مدل هندسی برقگیر49

    7-2-3- شرایط مرزی50

7-3- شبیه سازی51

 7-3-1- رسم مدل هندسی51

 7-3-2- انتخاب مواد52

 7-3-3- مش بندی52

 7-3-4- تنظمیات فیزیکی روی مدل53

 7-3-5- انجام محاسبات نهایی توسط comsol multiphysics54

7-4- نتایج شبیه سازی54

7-5- نتیجه گیری58

فهرست مراجع 59

واژه نامه فارسی به انگلیسی61

واژه نامه انگلیسی به فارسی62

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق
روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق

پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)
پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)

بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال
بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال

بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع
بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع

پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل ولتاژ و جریان
پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل  ولتاژ و جریان

بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع
بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع

بررسی جبران ساز svc
بررسی جبران ساز svc

کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG
کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG

روش های مدلسازی و کنترل STATCOM
روش های مدلسازی و کنترل  STATCOM

مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری
مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری

کنترل دمای کوره با میکروکنترلر
کنترل دمای کوره با میکروکنترلر

شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای
شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای

رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال
رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال

بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو
بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو

مطالعه پایداری گذرا سیستم های چند ماشینه با استفاده از معیار سطوح برابر
مطالعه  پایداری گذرا سیستم های چند ماشینه با استفاده از معیار سطوح برابر

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه