بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال

از هنگامی كه سیستمهای پردازشگر دیجیتال مطرح شده اند این مسئله نیز به همراه آن مطرح شد كه چگونه می توان یك سیگنال آنالوگ را به یك سیستم دیجیتال وارد كرد و به طور متقابل ، چگونه باید سیگنالهای دیجیتال خارج شده از سیستمهای دیجیتال را به دنیای آنالوگ تحویل داد در اینجا بود كه ضرورت ساخت مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ احساس شد و انواع مخ


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

از هنگامی كه سیستمهای پردازشگر دیجیتال مطرح شده اند این مسئله نیز به همراه آن مطرح شد كه چگونه می توان یك سیگنال آنالوگ را به یك سیستم دیجیتال وارد كرد و به طور متقابل ، چگونه باید سیگنالهای دیجیتال خارج شده از سیستمهای دیجیتال را به دنیای آنالوگ تحویل داد در اینجا بود كه ضرورت ساخت مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ احساس شد و انواع مختلفی از مبدلهای فوق معرفی شد ارائه طرحهای جدید و ایده های نو به منظور بهبود كیفیت این مدارها تا امروز ادامه دارد و به نظر می رسد تا زمانی كه سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال وجود داشته باشند، این مبدلها به پیشرفت خود ادامه دهند

این پایان نامه به بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ ، انواع و كاربرد آنها می پردازد در فصل اول مقدمه ای بر مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ بیان شده است در فصل دوم مبدل های دیجیتال به آنالوگ به اختصار  بررسی شده است در فصل سوم مبدل های آنالوگ به دیجیتال و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته است و مدارها و شكلهای مهمترین انواع این مبدل ها ارائه شده است در فصل آخر نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است

مقدمه و كلیات

1-1 مقدمه كلی

عصری را كه در آن زندگی می كنیم به جرات می توان بیش از هر چیز، عصر پردازش سیگنالها دانستسیگنالهای مورد پردازش ، علیرغم ماهیت گسسته از دیدگاه ما پیوسته فرض می شوند و طبیعتی آنالوگ به خود می گیرند تا پیش از آنكه سیستمهای دیجیتال پا به عرصه وجود بگذارند سیگنال ها با تغییراتی از قبیل تغییر سطح ، تقویت و یا تضعیف می توانستند به سیستمهای پردازشگر وارد شوند

از هنگامی كه سیستمهای پردازشگر دیچیتال مطرح شده اند این مسئله نیز به همراه آن مطرح شد كه چگونه می توان یك سیگنال آنالوگ را به یك سیستم دیجیتال وارد كرد و به طور متقابل ، چگونه باید سیگنالهای دیجیتال خارج شده از سیستمهای دیجیتال را به دنیای آنالوگ تحویل داد در اینجا بود كه ضرورت ساخت مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ احساس شد و انواع مختلفی از مبدلهای فوق معرفی شد ارائه طرحهای جدید و ایده های نو به منظور بهبود كیفیت این مدارها تا امروز ادامه دارد و به نظر می رسد تا زمانی كه سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال وجود داشته باشند، این مبدلها به پیشرفت خود ادامه دهند

امروزه به دلیل مزیت های عمده پردازش سیگنال های دیجیتال، طراحی مبدل های آنالوگ به دیجیتال مورد نظر می باشند  این مزیت های عمده باعث شد هاند كه تكنولوژی مدارهای مجتمع در جهت طراحی مدارهای دیجیتال توسعه داده شوند  پایین آوردن ولتاژ منبع تغذیه ، كم كردن سطح لازم برای ساخت تراشه از جمله پیشرفت های تكنولوژی های حاضر می باشند اما به دلیل اینكه دنیای واقعی یك طبیعت آنالوگ است ، بایستی طراحی مبدلهای آنالوگ به دیجیتال نیز با ولتاژهای پایین و در كنار مدارهای دیجیتال در داخل یك تراشه صورت گیرند طراحی مدارهای دیجیتال با استفاده از تكنولوژیCMOS به علت قابلیت مجتمع سازی بالا،توان مصرفی كم و قیمت پایین به روشی متداول برای ساخت مبدل های آنالوگ به دیجیتال در آمده است

طراحان مدارهای مجتمع همواره به دنبال كاهش ویژگیهایی همچون وزن و حجم و توان مصرفی و افزایش ویژگیهایی همچون كارایی و سرعت و دقت در آنها بوده اند توان مصرفی یكی از ویژگیهای مهم در دستگاههای الكترونیكی خصوصاٌ انواع قابل حمل آن می باشد با ساخت مدارهای دیجیتالCMOS و تكامل هر چه بیشتر تكنولوژی VLSI و روشهای طراحی مدارهای مجتمع دیجیتال، طراحی و ساخت مدارهای دیجیتال با توان مصرفی كم و دیگر ویژگیهای مناسب چندان مشكل نیست به همین علت با گذشت زمان مدارهای دیجیتال در اکثر قسمتها جایگزین مدارهای آنالوگ شده اند  با وجود این همواره برای برقراری ارتباط بین این مدارات دیجیتال و دنیای خارج به برخی از مدارهای واسط آنالوگ نیاز داریم مبدل های آنالوگ به دیجیتال ودیجیتال به آنالوگ یکی از این مدارهای واسط می باشند شکل1-1 نمای کلی یک سیستم پردازش آنالوگ-دیجیتال را نشان می دهد طبق شكل ابتدا سیگنالهای آنالوگ از دنیای خارج گرفته می شود و پس از تقویت(یا تضعیف) و عبور از مدارهای خاصی به مبدل یا مبدل های آنالوگ به دیجیتال اعمال می شوند وسیگنال آنالوگ به دیجیتال تبدیل می شود این سیگنالها سپس به قسمت پردازش دیجیتال ارسال می شود تا پردازشهای لازم توسط پردازشگر دیجیتال سیگنال كه اغلب یك میكروپروسسور یا واحد پردازش یك میكروكنترلر می باشد، انجام شودسیگنالهای حاصل از پردازش دیجیتال به صورت دیجیتال هستند كه برای ارسال به تجهیزات آنالوگ بایستی توسط یك مبدل دیجیتال به آنالوگ به حالت مناسب(آنالوگ با توان مناسب) تبدیل شوند

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و كلیات       
1-1 مقدمه كلی1
1-2 تعریف مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ3
1-3 انواع مبدل های آنالوگ به دیجیتال5

فصل دوم: مبدل های دیجیتال به آنالوگ
2-1 مقدمه7
2-2 مبدل دیجیتال به آنالوگ چیست7
2-3 دو نوع مبدل متداول دیجیتال به آنالوگ
2-4 ساختار مبدل های دیجیتال به آنالوگ10
2-5 معرفی آی سی DAC08
2-6 خصوصیات آی سی DAC08
2-7 کاربردآی سی DAC08
فصل سوم: مبدل های آنالوگ به دیجیتال
3-1 مقدمه12
3-2 اصول تبدیل آنالوگ به دیجیتال12
3-3 نحوه تقسیم بندی مبدل های آنالوگ به دیجیتال15
3-4 انواع مبدل های آنالوگ به دیجیتال16
3-4-1 مبدل های انتیگرال گیر16
3-4-2 مبدل های شیب18
   3-4-3 مبدل ردگیر

3-4-4 مبدل های تقریب پی در پی (متوالی) 19
3-4-5 مبدل های فلاش21
3-4-6 مبدل های سیگما دلتا22
3-4-6-1 مبدل سیگما دلتا چیست؟22
3-4-6-2 اساس کار مبدل های سیگما دلتا22
3-4-6-3 ساختار و بلوك دیاگرام مبدل سیگما دلتا23
3-4-6-4 ویژگیهای مبدل سیگما دلتا29
3-5 مقایسه كیفی انواع مبدلهای آنالوگ به دیجیتال29
3-6 توان مصرفی و سرعت تبدیل در مبدل های A/D30
3-7 بررسی بیشتر برخی قطعات مرتبط با مبدل های A/D30
3-7-1 مبدل جریان به ولتاژ 30
3-7-2 تقویت کننده های نمونه بردار و نگه دارنده (S/H) 31
3-7-3 مالتی پلکسرآنالوگ32
3-8 تست مبدل های آنالوگ به دیجیتال33
3-8-1 ضرورت تست مبدل های آنالوگ به دیجیتال33
3-8-2 انواع روشهای تست مبدلهای آنالوگ به دیجیتال34
3-8-3 روش هیستوگرام34
3-8-4 روش تبدیل فوریه سریعFFT) ) 35
3-8-5 روش sine fit36

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مراجعخرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق
روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق

پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)
پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)

بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع
بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع

پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل ولتاژ و جریان
پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل  ولتاژ و جریان

شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics
شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics

بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع
بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع

بررسی جبران ساز svc
بررسی جبران ساز svc

کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG
کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG

روش های مدلسازی و کنترل STATCOM
روش های مدلسازی و کنترل  STATCOM

مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری
مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری

کنترل دمای کوره با میکروکنترلر
کنترل دمای کوره با میکروکنترلر

شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای
شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای

رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال
رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال

بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو
بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو

مطالعه پایداری گذرا سیستم های چند ماشینه با استفاده از معیار سطوح برابر
مطالعه  پایداری گذرا سیستم های چند ماشینه با استفاده از معیار سطوح برابر

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه