تعرفه خدمات

ثبت نام و ایجاد فروشگاه در سل یو فایل رایگان است اما کارمزد طبق جدول زیر محاسبه می گردد:

تعداد محصولات فروشگاه مقدار مجموع فروش کارمزد
بین 0 تا 250 محصول از 0 تا 1,000,000 تومان 20%
بین 251 تا 600 محصول از 1,000,000 تا 5,000,000 تومان 18%
بین 601 تا 1500 محصول از 5,000,000 تا 15,000,000 تومان 16%
بیش از1500 محصول بیش از 15,000,000 تومان 14%

توجه: هریک از پارامترها یعنی تعداد محصولات و یا مجموع فروش به حدنصاب مشخص شده برسد کارمزد جدید محاسبه خواهد شد ، به عنوان مثال اگر کاربری 255 محصول داشته باشد کارمزد آن 18% محاسبه می گردد حال آنکه هنوز درآمد حاصله از فروش محصولات به 1 میلیون تومان نرسیده است و بلعکس.

همچنین در بخش افزودن محصول فیلدی با نام" پورسانت پازاریاب" تعریف شده است که شما می توانید مقدار آن را از 15 درصد تا 75 درصد تعیین نمایید و درصورت فروش محصول توسط بازاریاب مبلغ مشخص شده توسط شما به حساب ایشان واریز می گردد.

  • توسط سل یو فایل
  • تعرفه خدمات